Japanese Phrases

 

BASICS

 

Hello                                 ohayoo gozaimas

Yes                                        hai

Yes please                          ii des ne / hai oneigaishimas             

No                                            iie

No thanks                           Iie keko des                          

My name is [X]                      watashi wa [X] des

Good afternoon                    konnichiwa

Good evening                         konbanwa

Pleased to meet you                doozo yoroshiku

How do you do?                        hajimemashite

Please                              kudasai / onegaishimas

Thank you                           arigato                                   

Help!                                 taskete

Excuse me                      summimasen

Goodbye                               sayounara

Turn left / right          hidari / migi e magate kudasai

 

RUGBY

 

What a try!                      sugoy torai!

What a kick!                    sugoy kikku!

Thanks for the game              shiai, arigato

That was a great game            subarashi shiai deshta ne

You’re a good player            umai, des ne

What’s the score?               skoa wa do des ka?

Play well                           ganbatte kudasai!

I’ll do my best                    ganbarimas!

Let’s do our best                 ganbarimasho

EATING

 

I like that                                     kore wa ski des!

That was delicious!                 oishi katta des

thank you for the meal (before)   itadakimas           

thank you for the meal (after         gochisoosama                     

thank you for the meal      arigato gozaimashita

 

SOCIAL

 

We’re having a party           pati o shimas

Cheers!                                  kampai!

Would you like a drink?         nani ka nomimasen ka?

My round                           watashi no ban des

I think I’ve had one too many         chotto nomisugimashita

Where’s the toilet?                toyre wa doko des ka?

You are an excellent dancer          odori ga sugoku umai des ne

Fat chance!                               masaka!

See you tomorrow              ashita aimasho

Are you OK?                          daijobu des ka?

Sorry                                         gomenasai

 

THE MORNING AFTER

 

When do I need to get up?         nanji ni okimas ka?             

I am sick                               watashi wa byoki des

I need something for a headache           nani ka zutsu ni

I’m OK                                 daijobu des